Riešenie statickej dopravy

 

Riešenie statickej dopravy je dôležitou úlohou, pretože áut bude pribúdať a budú zaberať čoraz viac plochy na úkor iných činností a potrieb človeka.

 

Chcem priamo povedať, že je potrebné vytvoriť a do praxe zaviesť jasné pravidlá v oblasti statickej dopravy v meste. S rastúcim počtom áut je treba zabudnúť na minulosť a pristúpiť k tejto otázke na úrovni požiadaviek doby a dohľadnej budúcnosti.

 

Návrhy sú rozdelené do dvoch oblastí.

 

1.       Automobily rezidentov mesta

2.       Automobily návštevníkov mesta

 

Rezidenti mesta sú osoby s trvalým bydliskom v meste, osoby vlastniace bytový, alebo nebytový priestor v meste a osoby, ktoré majú v prenájme bytový, alebo nebytový priestor v meste, bez toho, aby mali v ňom trvalé bydlisko.

 

Návrhy na  zlepšenie stavu statickej dopravy sú:

 

1.       Dôsledne zmapovanie a zosumarizovanie všetkých parkovacích plôch na území mesta a tieto všetky spoplatniť.

2.       Pridelenie jedného parkovacieho miesta pre každý bytový a nebytový priestor definovaný podľa listu vlastníctva a jeho spoplatnenie základnou  ročnou sumou (ZRS).

3.       Zvyšné parkovacie miesta spoplatniť  navýšenou ročnou sumou  (NRS)

4.       Fyzickým  a právnickým , ktoré nemajú  v meste trvalý pobyt účtovať  za parkovné miesto sumu, ktorá sa vypočíta ako súčin ZRS,a lebo NRS a koeficientu vyšším ako 1,0

5.       Pre druhé a ďalšie parkovacie miesto  pridelené na konkrétny bytový, alebo nebytový priestor účtovať sumu ako súčin  ZRS, resp. NRS a koeficientu vo výške viac ako 1,0

6.       Pri bytových domoch ponechať  pre návštevníkov mesta 15 % parkovacích plôch.

7.       Začať realizáciu výstavby podzemných parkovacích miest na sídliskách Brezovec a Banisko a parkovacích domov na sídlisku Bysterec v réžii a vlastníctve mesta

8.       V mestských častiach budovať nové parkovacie miesta klasickou metódou.

9.       Povoľovať nové stavby len vtedy, ak budú obsahovať nové parkovacie miesta priamo v jeho pôdoryse.

10.   Pripraviť a podľa možností začať budovanie záchytných parkovísk na prístupových cestách do mesta smerom od  Ružomberka, Kraľovian  a Oravského Podzámku v réžii a vlastníctve mesta.

11.   Realizovať  nový systém fungovania mestskej dopravy  zameriavajúci sa na zahustenie existujúcich liniek a spojov a vytvorenie nových liniek a spojov  s prechodom na elektrické pohony vozidiel hromadnej dopravy.

12.   Preferovať prepravu bicyklami ( po vybudovaní vnútorného okruhu cyklotrás.

13.   Vyhlásiť verejnú súťaž na podávanie návrhov v oblasti riešenia statickej dopravy v meste a najlepšie  finančne odmeniť.

 

O zavedení konkrétnych opatrení do uvedenej oblasti  vrátane výška spoplatnenia parkovísk, rozhodne verejné hlasovanie. Jeho výsledok budem rešpektovať. Ak navrhované opatrenia, potom všetko ostane pri starom, ale za cenu rastúceho chaosu a neporiadku.

Pri budovaní parkovacích miest na pozemkoch mesta budú z procesu vylúčení súkromní investori, tieto sa budú realizovať v réžii mesta a na jeho ťarchu. Súkromným osobám bude umožnené investovať v tejto oblasti cez MVP.