Volebný program

Mnoho obyvateľov  nie je spokojných s verejným životom v meste. Aj napriek relatívne dobrej ekonomickej situácii v meste mnoho mladých ľudí z neho odchádza hľadať životné šťastie  do iných častí sveta. Mnoho živiteľov rodín opúšťa kvôli zdroju obživy svoje rodiny, čo ich následne ťažko deformuje. Mnohým ľuďom vadí tiež stav súčasnej spoločnosti.

Do volebnej kampane vstupujem s predstavou  zmeniť  na tomto stave čo najviac. Pokúsim sa načrtnúť metódy a spôsoby, akým dosiahnuť vyriešenie problémov, ktoré pociťujeme v našom meste.

Do volebného súťaženia vstupujem s dvoma programami. Prvým je Program 2020 (P20) a druhým Program 2025 (P25) . Čísla v názvoch programov predstavujú roky, ktoré čoskoro prídu. Cieľom Programu 2020 je, aby vo volebnom období 2019-2022 dosiahlo mesto 20 000 obyvateľov a Program 2025 je o dosiahnutí počtu 25 000 obyvateľov mesta vo volebnom období 2023-2027.

Predtým, ako vám o týchto programoch niečo poviem , pripomeniem vám, že som azda jediný človek v meste, ktorý už verejné programy v meste realizoval. Prvým z takýchto programov realizoval bol program 100 dní, ktorý predstavoval výstavbu plynových kotolní na sídlisku Banisko, ale aj inde v meste. Druhým programom bol Program 500 dní, ktorý som realizoval ako riaditeľ Tehosu v rokoch 2005-2006 výstavbou nového systému vykurovania v meste. Čas, ten objektívny sudca, ocenil  tieto projekty ako úspešné a pomohli všetkým ľuďom . Aj tým , ktorých sa to týkalo, aj tým ostatným, ktorí v meste žijú. Tak prečo niečo, čo fungovalo v minulosti, neskúsiť opäť. Skúsiť to tou istou metódou, pritom využiť životné skúsenosti, aby to dopadlo ešte lepšie.

Ciele P20a P25 sú reálne.  Rozhodne to nebude ľahké. Naopak. Bude to veľmi ťažké. Ich splnenie  bezpodmienečne vyžaduje občiansku angažovanosť vo veciach verejných, posilnenie demokratizácie verejného života a múdre rozhodnutia samosprávy. Na toto všetko občania Dolného Kubína máte. Splnenie cieľov P20 a P25  počíta s hlbokými zmenami v oblasti ekonomického, sociálneho a spoločenského života v meste.  Inak povedané :  pre splnenie cieľov P20 a P25 je potrebné v meste realizovať zásadnú reformu.  Reforma nespočíva vo zvolení iného človeka na post primátora, ale v novom myslení.  Reforma vyžaduje zaviesť nové metódy a spôsoby spravovania vecí verejných. A najhlavnejší  zmena spočíva v inom prístupe ľudí  k verejnému životu  v meste , voči sebe nevynímajúc. Čo mám na mysli, o čom vlastne hovorím?

O tom bude môj volebný program.

Ciele programov 2020 a 2025 je možné splniť len za predpokladu, že obyvateľstvo sa aktívne zapojí do verejného života v meste. Aby táto, na prvý pohľad nepredstaviteľná situácia nastala, je potrebné ľuďom vytvoriť takú situáciu, aby neboli dôležití len v deň volieb ,ale každý deň života mesta. Nijaké sľuby nepomôžu, treba konať. Bez aktívnych ľudí sú mnou navrhované programy P2020 a P2025 nerealizovateľné.

Spôsob, ktorý s istotou nastolí situáciu, že ľudia sa budú zapájať do verejného života je zavedenie verejného hlasovania do komunálnej politiky. Verejné hlasovanie bude   chrbtovou kosťou politického systému v meste Dolný Kubín. Zavedenie verejného hlasovania   bude základom pre realizáciu hlbokých systémových zmien v meste.

Zavediem inštitút verejného hlasovania do bežného politického a spoločenského života v meste Dolný Kubín

Verejné hlasovanie  som už v Dolnom Kubíne realizoval 2 krát. Prvýkrát pri výstavbe domových kotolní  v roku 2004, kedy sami ľudia rozhodli o ich výstavbe. Druhýkrát to bolo po nástupe do funkcie konateľa Tehosu, kedy ľudia vybrali, akým spôsobom sa bude vytvárať tepelný systém v meste. Ľuďom som oznámil, že stávajúci systém je v havarijnom stave a majú na výber buď výstavbu domových kotolní na čo som im predložil hotový projekt, ktorý som predtým vypracoval, alebo vybudovanie nového systému centrálneho vykurovania. 77 percent ľudí hlasovalo za centrálne vykurovanie a ja som to rešpektoval, nehľadiac na svoj názor, zámery a finančné náklady, ktoré som vynaložil z vlastného vrecka.  Teda nie moja osoba otočila od blokových kotolní, ako mi to mnohí vyčítajú, ale ľudia rozhodli o centrálnom systéme vykurovania. Ako ľudia rozhodli, tak som konal a snažil som sa o čo najlepší výsledok. Čas vyhodnotil moju snahu ako zmysluplnú.

Verejné hlasovanie možno zaviesť do života v meste okamžite. Nič tomu nebráni. Aj keď v právnom systéme nášho štátu nie je výsledok verejného hlasovania pre samosprávu záväzný,  jeho výsledky budem vždy rešpektovať.

Ak budem zvolený,  budem bez výhrad rešpektovať výsledky verejného hlasovania.

Verejné hlasovanie sa bude vyhlasovať pri nasledovných prípadoch:

          pri schvaľovaní rozpočtu mesta

          pri kúpe a predaji majetku mesta

          pri zmluvách o úvere pre mesto

Ak bude samospráva nútená predkladať verejnosti  podklady k horeuvedeným skutočnostiam, bude musieť pripraviť podklady a zdôvodnenia na oveľa vyššej úrovni, ako doteraz a s vyššou zodpovednosťou, čo prinesie tlak na pracovníkov samosprávy, aby predkladali dokumenty oveľa profesionálnejšie  ako je tomu dnes. Na druhej strane sa ľudia budú viac zaujímať o tieto veci a budú cítiť oveľa väčšiu zodpovednosť, ako je tomu dnes.

Ďalej sa bude  verejné hlasovanie vyhlasovať aj na úrovni mestských častí, keď o to ľudia požiadajú. Ak by referendum fungovalo dnes, pozemková reforma v Kňažej by už  bola dávno vyriešená.

Na platnosť verejného hlasovania nebude treba žiadne minimálne množstvo hlasov. Kto bude chcieť hlasovať, ten bude, komu to bude jedno, hlasovania sa nebude musieť zúčastniť.  Verejné hlasovanie bude vždy platné.  Aj keby bolo  aktívnych ľudí  len 100,  považujem za dôležité, aby svoju aktivitu mohli preukázať a neboli zablokovaní  tými občanmi, ktorým je to jedno. Tí môžu pokojne ostať pri krčmových rečiach.

Aby bolo verejné hlasovanie efektívne a ľudia nehlasovali ako v Športke, bude samospráva vo veci   otázok  verejného  hlasovania organizovať  metodické dni, kde sa budú môcť poverení ľudia  oboznámiť s podkladmi a vyjasniť si  otázku, ktorá bude predmetom referenda  tak, aby mohli hlasovať čo najobjektívnejšie. Aby na úrad nechodili stovky ľudí, budú sa týchto metodických dní zúčastňovať  títo poverení ľudia:

          predsedovia bytových spoločenstiev

          zástupcovia jednotlivých ulíc, zvolení ich občanmi.

V prípade  predsedov bytových spoločenstiev, bude možné, aby títo hlasovali za celú bytovku, ak  k tomu ich obyvatelia dajú súhlas.

Na realizáciu konkrétneho verejného hlasovania  bude stačiť, aby sa občan mesta zaregistroval na mestskom úrade, kde dostane kód, ktorým sa prihlási do elektronického systému a bude môcť hlasovať z ktoréhokoľvek miesta na Zemi, stačí, aby mal prístup na internet.

Od  nástroja  verejné hlasovanie očakávam:

          zapojenie občanov do verejného života

          odstránenie korupcie

          efektívne riadenie vecí verejných v meste

          prudký rozvoj mesta vo všetkých oblastiach

          vytvorenie silných komunitných vzťahov.

          zvýšenie životnej úrovne

Na začiatku som sľúbil, že ponúknem systémové zmeny. Verejné hlasovanie zasiahne všetky oblasti verejného života. Bude novým politickým nástrojom účasti ľudí na riadení mesta počas celého volebného obdobia, nielen v deň volieb. Bude sa tiahnuť životom samosprávy, ako červená niť, bude chrbtovou kosťou politiky v meste.  Dôkaz o tomto tvrdení predložím v ďalších bodoch môjho volebného programu.

Pre systémový rozvoj mesta  ako perspektívneho miesta na život v podmienkach 21. storočia je potrebné vypracovať špičkový územný plán.

Aby sa splnili ciele P2020 a P2025  je nutné, aby sa sme naplánovali, ako sa bude mesto vyvíjať až do horizontu rokov 2040-2050. Je treba jasne stanoviť, kde budú nové obytné zóny, oblasti s priemyselnou zástavbou , poľnohospodárska a lesná činnosť. A hlavne jednoznačne určiť polohu druh  a smer dopravných tepien, ktoré nás budú spájať s okolitým svetom a ich napojenie na vnútorný dopravný systém mesta. O tejto dôležitej otázke sa doteraz len veľa hovorilo a nič neurobilo. Je veľmi dôležité tento stav okamžite a rázne zmeniť.

Takéto ponímanie celej  záležitosti vnucuje aj spôsob, akým sa má nový územný plán vypracovať. Treba tak učiniť na dvoch úrovniach.

Prvá  úroveň je vypracovanie územného plánu celej oblasti od  Jasenovej po Oravský Podzámok, od  Malatinej  po Párnicu. Toto bude realizované v spolupráci so samosprávami dotknutých obcí, kde Dolný Kubín bude hrať úlohu lídra.

Druhá úroveň vypracovania nového územného plánu je zhotovenie územného plánu pre samotný Dolný Kubín. Je logické, že rozvoj Dolného Kubíne musí byť zasadený do komplexného rozvoja  celej oblasti Dolnej Oravy a nie naopak. Totiž na rozvoji celej oblasti získa nielen samotná oblasť so všetkými  dotknutými obcami, ale aj  naše mesto.  Z tohto dôvodu vidím veľkú perspektívu spolupráce a úspech tohto prístupu a zámeru.

Na vypracovanie uvedených dokumentov zostavím vysoko odbornú komisiu z tých najschopnejších ľudí z mesta, doplnenú o najlepších odborníkov v danej oblasti.. Komisia dostane za úlohu nadviazať kontakty so štátnymi orgánmi, ktoré majú v popise práce rozvoj území, výstavbu infraštruktúry a dopravných stavieb.

   Nový územný plán bude základným dokumentom pre rozvoj mesta v nasledovných desaťročiach.

V prípade úspechu vo voľbách sa zaväzujem k vypracovaniu nového územného plánu pre naše mesto tak, ako som to načrtol vyššie.

 

Aby sa splnil hlavný cieľ Programu 2020, ktorým je dosiahnutie 20 000 obyvateľov mesta, je nutné postaviť nové byty a domy. Potrebujeme približne 800 nových bytových jednotiek.

Z tohto dôvodu pristúpi samospráva vo volebnom období 2018-2022 k výstavbe 300 nájomnýchbytov a vytvoreniu stavebných parciel pre 500 domov.

Nájomné byty sú pre mladé rodiny jedným z najdôležitejších parametrov ich existencie a fungovania.Už keď začínala éra hypoték som bol toho názoru, že táto cesta nie je vhodná. Aby sa romantická láska medzi dvoma ľuďmi premenila na pevné puto života, aby vznikla skutočná rodina s deťmi,nesmie byť manželstvo a partnerstvo zaťažované dlhodobými a stresujúcimi skutočnosťami, pričom finančná záťaž, medzi také patrí. Nájomné byty budú slúžiť pre mladé rodiny a vôbec pre mladých ľudí a pomáhať im pri štarte do vlastného života. Aby sa mohli sústrediť na pracovný rast a vznik rodiny. Keď sa takejto rodine začne dariť a finančná situácia sa im zlepší, potom nech si postavia, alebo kúpia trebárs kaštieľ.

Stavebné parcely pre rodinné domy predstavujú pozemky s inžinierskymi sieťami, prístupovými cestami a zázemím. Súčasná chaotická výstavba v meste tu dom, tam dva domy, musí skončiť. Prináša to chaos a neschopnosť efektívne vykonávať verejné služby, akými sú napr. údržba ciest, zber komunálneho odpadu a pod. O pozitívnom urbanizme ani nehovoriac.

Byty a domy budú stavať kubínske firmy. Otvorí sa im tak možnosť ukázať, čo dokážu. Viem, že na to majú, už som sa o tom presvedčil. Kubínske firmy budú mať prednosť, lebo je to v záujme mesta  a jeho obyvateľov. Po všetkých stránkach, ktoré tu nebudem teraz rozoberať. Pred rekonštrukciou Tehosu, ani po ňom sa kubínske firmy, až na výnimky nezúčastňovali výstavby v meste. Čudujte sa, počas môjho pôsobenia v Tehose to šlo. Len akosi si to nikto nevšimol. Mám silný pocit a nielen ten, mám skúsenosti, že si to nevšimli ani samotné firmy.

Pomer počtov bytov a domov nemusí byť určený tak, ako ho navrhujem. Ak život ukáže, že ľudia chcú viac bytov a menej domov, alebo opačne, plán sa tomuto želaniu prispôsobí.

Popri bytovej výstavbe sa bude, čo je logické, realizovať aj výstavba občianskej vybavenosti o čom budem hovoriť v iných bodoch volebného programu.

Poviete, že mesto nemá pozemky na takúto výstavbu. Mesto tieto pozemky kúpi. Mám vyhliadnuté konkrétne lokality na tento účel, ale nie som až tak kompetentný, aby som to určil sám, preto nemá zmysel ich menovať. Tieto lokality budú konkretizované v novom územnom pláne, ktorý som už spomínal a definitívne rozhodnutie padne v referende, ktoré za týmto účelom prebehne. Ľudí sa spýtame, či súhlasia s navrhovaným riešením, či súhlasia, aby ich mesto v budúcnosti vypadalo tak, ako to bude konkrétny návrh určovať a popisovať. Áno , referendum zasiahne aj do tejto, mimoriadne dôležitej oblasti života v meste. Veď som sľúbil, že ľudia budú mať možnosť zúčastňovať sa verejného života v meste permanentne a stále.

 Vždy čo som sľúbil, som aj splnil.

Pre splnenie hlavného cieľa Programu 2020 je potrebné podporiť viacerými spôsobmi rodiny so školopovinnými deťmi.

Novým finančným nástrojom podpory bude vyplácanie  prídavkov na druhé a tretie dieťa v rodine. Rodina, resp. opatrovateľ dieťaťa dostane na druhé dieťa v rodine 15 euro mesačne a na tretie dieťa 20 euro mesačne. Podpora sa bude vzťahovať na deti od narodenia až po dovŕšenie 15 roka života, resp. do ukončenia základnej školskej dochádzky.

Aby rodičom, resp. opatrovateľovi dieťaťa vznikol nárok na rodinné príplatky bude musieť splniť tieto podmienky:

 • rodičia, resp. opatrovateľ bude musieť mať stále bydlisko na adrese v meste Dolný Kubín
 • dieťa bude navštevovať predškolské zariadenie, alebo základnú školu na území mesta
 • aspoň jeden z rodičov bude mať uzavretý platný pracovný pomer, zabezpečujúci stály príjem, výnimku budú tvoriť osamelé matky, alebo otcovia samoživitelia.
 • rodičia, alebo opatrovatelia detí sa budú o nich dostatočne starať.
 • dieťa bude absolvovať podmienky miestnej spoločenskej činnosti detí a mládeže ( viď Koncepcia športu, kultúry a umenia).

Rodiny, ktoré budú mať viac ako tri deti budú podporované individuálne.

Predpokladané náklady na financovanie tohto nástroja sa plánujú vo výške 600 až 700 tisíc euro ročne. Táto položka bude súčasťou rozpočtu mesta Dolný Kubín.

Podpora mladých rodín bude okrem toho realizovaná:

 • existenciou nájomných bytov s primeraným nájomným
 • kvalitnými predškolskými zariadeniami
 • moderným vyučovacím školstvom
 • širokou škálou realizácie mimoškolského života detí a rodín
 • pozitívnou diskrimináciou pri získavaní pracovných miest pre rodičov a živiteľov rodín.

Po započítaní sumy rodinných prídavkov a ušetrení poplatkov za návštevu krúžkov v rámci miestnej spoločenskej činnosti detí a mládeže môže rodina s troma deťmi  získať do rodinného rozpočtu sumu 900 euro, čo je suma, ktorá dnes stačí na pokrytie elektrickej energie a tepla pre bežný  trojizbový byt v meste.

Zvýšenie pôrodnosti  a nárast počtu detí v meste bude hlavný zdroj zvýšenia počtu obyvateľov , čím sa splní hlavný cieľ Programu 2020 , teda dosiahnutie počtu 20 000 obyvateľov Dolného Kubína.

   Zvýšenie životnej úrovne obyvateľov mesta bude podporované aj výstavou občianskej vybavenosti v meste. Program 2020 a Program 2025 plánujú novú výstavbu občianskej vybavenosti vo dvoch etapách:

 

Prvá etapa roky 2019-2022 (súčasť Programu 2020)

 

 1. Výstavba mestskej tržnice
 2. Výstavba domova dôchodcov s kapacitou 250 miest
 3. Odkúpenie plochy ihriska s umelým povrchom a jeho revitalizácia
 4. Výstavba detského domova s dôrazom na systém profesionálneho rodičovstva.
 5. Výstavba cyklotrás v rámci vnútorného mestského okruhu s napojením na vonkajšie terminály cyklotrás. Vnútorný okruh cyklotrás predstavuje systém, ktorý bude spájať jednotlivé mestské časti. Vonkajšie terminály sú body, ktoré spoja mestské cyklotrasy so smermi na Oravský Podzámok, Ružomberok a Párnicu.  Trasy mestských cyklotrás a body terminálov určí nový územný plán.
 6. Vybudovanie letného kúpaliska pri Aquarelaxe
 7. Modernizácia plochy letného štadióna s vybudovaním atletickej dráhy
 8. Modernizácia synagógy podľa vypracovaného plánu
 9. Modernizácia kultúrneho strediska na Bysterci
 10. Modernizácia mestských komunikácií, chodníkov a sietí
 11. Vypracovanie projektovej dokumentácie podzemných parkovísk na Brezovci a Banisku a parkovacích domov v Starom meste a Bysterci.
 12. Vypracovanie projektovej dokumentácie na športovo spoločenskú halu
 13. Vypracovanie projektovej dokumentácie na záchytné parkoviská na Bysterci a Starom meste jedno od Ružomberka a druhé od Oravského Podzámku, tretie od Kraľovian

 

Druhá etapa roky 2023-2027 ( súčasť Programu 2025)

 

 1. Vybudovanie krytej športovo- spoločenskej haly
 2. Budovanie novej mestskej štvrte pre 4-5 tisíc obyvateľov
 3. Budovanie záchytných parkovísk : 1x od Ružomberka, 1x od Oravského Podzámku, 1x od Kraľovian
 4. Budovanie podzemných parkovísk a parkovacích domov na sídliskách
 5. Zavedenie elektrifikácie mestskej hromadnej dopravy a taxislužby
 6. Kompletizácia vnútorného systému mestských cyklotrás a ich napojenie na vonkajšie terminály cyklotrás
 7. Vybudovanie mestských záhrad
 8. Budovanie elektrických nabíjacích staníc
 9. Vybudovanie mestského systému elektrifikácie založenej výlučne na obnoviteľných zdrojoch energie
 10. Budovanie MVP v súlade s požiadavkami doby
 11. Postupné zavádzanie systému zdieľanej ekonomiky v procese mestského života
 12. Príprava projektov pre roky 2028-2032

 

Obe etapy, hoci sú oddelené tvoria spolu celok a ovplyvňujú sa. Podstatnou črtou Programu 2020 a Programu 2025 je ich pružnosť a prispôsobenie sa ekonomicko- sociálnym podmienkam v dobe, v ktorej sa budú realizovať. Základný cieľ však ostáva nezmenený. Je ním zlepšenie podmienok života v meste na čo najvyššiu úroveň v prospech všetkých obyvateľov mesta.

Program 2025 je pokračovaním Programu 2020. Program 2025 spadá do obdobia rokov 2023+ 2027 a prekrýva sa s volebným obdobím.

 

Základným parametrom tohto programu je výstavba novej bytovej štvrte s občianskou vybavenosťou  na novom území o rozlohe 350 000 m2.  Táto nová mestská štvrť sa bude budovať  v štýle „ smart city“.

 

To znamená, že pri jej výstavbe budú dodržané hlavne tieto zásady:

 

 

 

          všetky objekty a budovy budú vyrábať elektrickú energiu zo slnka vody a zeme minimálne do výšky svojej vlastnej spotreby.

          všetky vybudované objekty budú spotrebovávať  energiu z obnoviteľných zdrojov

          pre územie mestskej štvrte bude vybudovaný inteligentný systém nakladania s elektrickou energiou

          Energetická náročnosť budov a objektov bude maximálne do  20 kw/m2/ ročne.

          všetky objekty budú používať úžitkovú vodu.

          konštrukcia obvodových plášťov a striech bude prispôsobená tak, aby nezanechávala  po sebe ekologickú stopu, alebo ju minimalizovala, čo určí norma v čase výstavby.

          všetky objekty budú  použitú a vypúšťanú vodu recyklovať pre použitie ako úžitkovú vodu.

          objekty a územie mestskej štvrte budú zachytávať dažďovú vodu na jej území.

           celá mestská štvrť  dosiahne  úplnú separáciu odpadu

          mestská štvrť bude spojená s centrom mesta cyklotrasou

          medzi štvrťou a centrom budú premávať autobusy a iné typy verejnej dopravy len na pohon na báze obnoviteľných zdrojov

           do mestskej štvrte budú mať vstup iba vozidlá s pohonom, na báze obnoviteľných zdrojov, alebo na kombinácii s obnoviteľným zdrojom.

 

          na území  a plochách mestskej štvrte sa nebudú používať chemické a neprírodné látky látky

 

 

Jedným z charakteristických znakov neefektívnosti samosprávy je nakladanie s miestnymi daňami. Pod týmto rozumiem dane z nehnuteľností, ktoré platia občania a firmy. Program 2020 a Program 2025 obsahujú v tejto oblasti nasledovné zmeny.

1.       Dane, ktoré zaplatia občania, ostanú k dispozícii tej mestskej časti, na území ktorej boli vybrané.

2.       O použití týchto daní rozhodne miestne verejné hlasovanie za týmto účelom vyhlásené.

3.       Rozvoj miestnych častí ( ako o tom hovorí  P20 a P25 v inej časti) bude spojený s použitím miestnych daní v štvorročnom cykle, to znamená, že samospráva miestnych častí bude plánovať a môcť použiť takto získané finančné prostriedky  počas štyroch rokov, nie ako dnes v priebehu jedného roka.

4.       Mestská samospráva stanoví minimálnu finančnú úroveň  miestnych daní pre obyvateľstvo. Obyvatelia mestskej častí si budú môcť v miestnom verejnom hlasovaní  odsúhlasiť vyššie dane pre občanov  ( nie pre firmy a podnikateľov). Takto získané finančné prostriedky ostanú pre použitie potrieb v mestskej časti.

5.       Každá mestská časť bude mať nárok na časť miestnych daní  vybratých od podnikateľov a firiem. Prídel bude stanovený pevnou sumou na hlavu a bude platiť počas celého štvorročného volebného obdobia.

6.       Miestna samospráva bude povinná vypracovať štvorročný plán rozvoja mestskej časti. Plán bude podrobený miestnemu hlasovaniu a ak bude v tomto úspešný, následne bude schvaľovaný v mestskom zastupiteľstve a zaradený do štvorročného vykonávacieho plánu mesta.

Ciele týchto zmien sú už obvyklé:

          zefektívnenie použitia miestnych daní

          odstránenie korupcie

          vytvorenie priestoru a predpokladov aktivity každého občana v mieste jeho bydliska

          zlepšenie životných podmienok obyvateľstva.

 

 

Situácia v nakladaní s komunálnym odpadom je veľmi zlá. V oceánoch pláva súvislá vrstva odpadu o rozlohe 40 násobku rozlohy Slovenska, mikročastice plastov , chemikálií a ropy sa objavujú v pitnej vode na celom svete, naše mesto nevynímajúc.

Skládky komunálneho a priemyselného odpadu neustále rastú, ich kapacita sa napĺňa, nové niet kde stavať. Táto situácia sa prejaví v prudkom raste poplatkov za odpad a zníženie kvality životného prostredia. Mestá  pristupujú k rôznym formám separovania a techník nakladania s komunálnym odpadom, ale tieto technológie neriešia problém, množstvo odpadu neklesá, naopak.  Ide o cestu s priepasťou na konci.

 

  Vo veci nakladania s komunálnym a priemyselným odpadom plánujem zaviesť tieto opatrenia:

 

1.       Od začiatku roka 2020 zakázať používanie plastových tašiek , sáčkov a jednorazových plastových výrobkov  na celom území mesta bez výnimky.  Rok 2019 bude doba, počas ktorej sa všetky dotknuté subjekty a osoby pripravia na dané opatrenie.

2.       Od začiatku volebného obdobia zaviesť  podstatne vyššie sledovanie nelegálnej činnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom ( vznik čiernych skládok, zamorovanie prostredia, a pod.) Monitoring bude realizovať mestská polícia a na to zriadené občianske hliadky. Porušenie činnosti s nakladaní odpadu na území mesta sa bude finančne postihovať  pokutami oveľa vyššími, ako sú dnes.

3.       Do konca roka 2022 zaviesť v meste systém spočívajúci v 100% recyklácii komunálneho a priemyselného odpadu.  Za týmto účelom mesto vypíše súťaž na návrh takéhoto systému. Víťazný návrh bude finančne odmenený a navrhovateľ dostane šancu tento systém zaviesť do praxe so všetkými finančnými a spoločenskými benefitmi pre víťazného navrhovateľa. Okrem 100 %-nej recyklácie je jedným z cieľov, aby spred bytových domov zmizli nádoby a koše na komunálny odpad.

4.       Iniciovať regionálne hnutie na podporu a zavedenie nového systému balenia tovarov a obehu vratných obalov.  Takéto technológie už existujú, aby však boli ekonomicky návratné a zároveň inovatívne, ich realizácia je potrebná aspoň na úrovni VÚC.

5.   Do konca roka 2019 zavediem v meste výkup PET fliaš.

 

Uvedené opatrenia prinesú rapídne zníženie množstva komunálneho a priemyselného odpadu, čo prinesie pozitívne dopady na život ľudí v budúcnosti.

 

 

  

 Kultúra a šport sú dôležitými mentálnymi prvkami  slovenského národa, ktoré sa vyvíjali  od vzniku národa až do dnešných dní. Generácia za generáciou preberali od predkov tieto prvky, rešpektovali tradície, rozvíjali ich dennodennou činnosťou a odovzdávali svojím nasledovníkom.

   Kultúrne spolky, športové kluby nezakladali politické strany ani firmy, ale inteligencia národa. Učitelia, básnici, kultúrni a spoločenskí činovníci. Tisíce bezmenných ľudí  vytvorili takú kultúrnu a športovú tradíciu, ktorá je ozdobou Slovákov. Naše kultúrne telesá poznajú od Japonska po USA, v pamäti národa sú zapísané športové úspechy našich spoluobčanov .

Aby sme v reťazení času pridali ďalšie pevné ohnivko v kultúre a športe, treba k týmto fenoménom pristupovať s vážnosťou a systémovo.

Stav v podpore kultúry a športu  v našom meste považujem za nedostatočnú a nedôstojnú. Kultúrne spolky a športové kluby živoria, stav neumožňuje vykonávať tieto činnosti poriadne ani na amatérskej úrovni. Tento stav treba zásadne zmeniť po finančnej, organizačnej a spoločenskej stránke.

 

Pre oblasť športu, kultúry a umenia vyčlení mesto v rokoch 2019 až 2022 sumu 500 tisíc euro ročne.  Je to sedemkrát viac, ako v roku 2018. Cieľom navýšenia sumy na spomínanú výšku nie je ohurovať občanov mesta, ale vyjadrením podpory, ktorú si  zo strany samosprávy  šport, kultúra a umenie vyžaduje. Ak chceme dôstojne obstáť pri rozvíjaní kultúrnych a športových tradícií, poskytnúť obyvateľom mesta  primerané kultúrne a športové vyžitie niet inej cesty, ako navýšiť finančnú podporu takým spôsobom, ako to navrhujem.

 

Uvedená suma 500 tisíc euro ročne sa rozdelí do troch finančných zdrojov:

 

 1. Každý žiak a žiačka ZŠ dostane poukaz vo výške 30 euro, ktorý použije na financovanie toho kultúrneho, či športového spolku, ktorý navštevuje, alebo daruje tomu klubu, ktorý podľa žiaka najlepšie spĺňa jeho predstavy o fungovaní spolku. Tento poukaz bude možné použiť po čiastkach 10 euro, t.j. na tri účely. Napr. syn môže rodičom kúpiť zájazd do Tatier, ktorý bude organizovať mestský turistický spolok. Alebo dcéra kúpi rodičom  k výročiu svadby vstupenku do aquaparku  a pod. Podmienkou bude, aby sa suma použila v rámci mestských aktivít, aby peniaze tiekli cez naše spolky a kluby, prípadne mestské organizácie.  Ročne sa na tento účel použije suma do 70 tisíc euro. Týmto krokom bude samospráva sledovať
 • tlak na zvyšovanie kvality a činorodosti klubov a spolkov, pretože poukazy nedostanú lenivé, nič netvoriace spolky a kluby.
 • opatrením dosiahnem potrebný stav a to, aby ľudia sami, bez akýchkoľvek  vodení za ručičku sami rozhodovali o časti mestských financií. Áno, ide o praktické zavedenie tkzv. participiálneho rozpočtu. Len na okraj, tento princíp použijem aj v iných oblastiach. O tomto novom systémovom prístupe sa veľa hovorí aj v terajšom zastupiteľstve mesta. Hovorí a…. hovorí a hovorí.  A bude hovoriť, len skutok nie je žiadny. Ja prichádzam s novým praktickým prístupom a opakujem  v rámci samosprávy sa tento prístup stane bežným o čom budem hovoriť v ďalších bodoch volebného programu.
 1. Sumou 400 tisíc euro sa podporia tie kluby a spolky, ktoré vyvíjajú činnosť na území mesta. Športové kluby sa začlenia do troch skupín:
 • hlavné športy
 • bežné športy
 • doplnkové športy

              Podľa zadelenia do kategórie bude konkrétny druh športu  podporovaný. U hlavných  športoch bude cieľom, aby  účinkovali v takých súťažiach, v ktorých budú šíriť dobré meno  mesta a jeho obyvateľov .  V kategóriach bežné a doplnkové športy bude kladený dôraz na   masovosť a dostupnosť  obyvateľov vykonávať tieto športy. Návrh na zadelenie konkrétneho  športu  predloží mestské zastupiteľstvo obyvateľom, ktorí s ak tomuto rozdeleniu vyjadria vo verejnom hlasovaní.

 1. Suma 30 tisíc euro bude vyhradená na podporu zvlášť talentovaným a výkonným športovcom, ktorí budú štartovať na reprezentačnej úrovni a budú mať šancu zúčastniť sa ME, MS, alebo olympiády.

Ďalšie opatrenia v koncepcii športu, kultúry a umenia :

 

 1. Na akciách, ktoré budú organizovať kluby a spolky na území mesta a zároveň budú poberateľmi mestskej dotácie, bude pre občanov mesta voľný vstup. Ak bude klub financovaný z daní občanov, tento má nárok na primeranú protihodnotu.  Ostane dobrovoľné vstupné, závislé na rozhodovaní konkrétneho občana, samospráva do toho nebude hovoriť.  Návštevníci, ktorí nie sú občanmi mesta budú platiť vstupné podľa rozhodnutia konkrétneho klubu a spolku.
 2. Kluby a spolky, ktoré budú poberateľmi mestskej dotácie nebudú môcť vyberať povinné poplatky za členstvo v prípade občanov mesta. Členovia, ktorí nebudú obyvateľmi mesta, budú platiť členské podľa rozhodnutia klubu, či spolku. Dobrovoľné členské poplatky ostanú zachované podľa rozhodnutia konkrétneho klubu, či spolku. Toto opatrenie sleduje odstránenie prekážok pre členstvo v prípade slabších sociálnych skupín. Nesmieme pripustiť vytvorenie nesociálnych skupín obyvateľstva v meste, pretože takýto stav vážne naruší pevnosť a stabilitu mestskej komunity
 3. Dotácie budú poberať aj obe najrozšírenejšie cirkvi v meste. Doba si žiada spoluprácu a cirkev má významné miesto na ceste rozvoja mesta. V tejto veci je potrebné dať hlavy dokopy s druhou stranou a vymyslieť takú formu začlenenia a spolupráce, aby vznikli aktivity, ktoré zachovajú efektívne použitie finančných zdrojov a v konečnom dôsledku  prispejú k posilneniu verejného blaha, čo je cieľom celého snaženia.
 4. Spolky a kluby budú pracovať vo štvorročnom cykle. Znamená to, že konkrétny klub alebo spolok bude vedieť koľko financií dostane ročne po dobu štyroch rokov.  Toto opatrenie umožní klubom a spolkom plánovať svoju činnosť na dlhšie obdobie, čo s istotou povedie ku skvalitneniu ich činností.
 5. Z dotácie budú môcť kluby a spolky vyplácať mzdy pre trénerov, vychovávateľov, metodikov a pre osoby, ktoré riadia a pracujú v kluboch. Dnešná prax v meste je na úrovni skrutkovača a ucha, svet je inde, požiadavky sú inde, situácia je iná, treba sa jej prispôsobiť. Vyplácanie miezd, resp. ich výška bude určená v príslušnej zmluve medzi mestom a konkrétnym klubom, či spolkom.
 6. Kluby a spolky, ktoré sa budú uchádzať o dotáciu, budú povinné predložiť plán činnosti na celé štvorročné obdobie. Plán bude obsahovať konkrétne ciele, ktoré chce klub, či spolok dosiahnuť, metódy a spôsoby, ktorými bude pracovať. Ročné plány činnosti sa budú spätne vyhodnocovať. Samospráva si zachová právo ponížiť, alebo odňať dotáciu v prípadoch, že klub, alebo spolok nebude plniť plán a ciele, ktoré si sám vytýčil. Tieto záležitosti bude upravovať zmluva medzi mestom a klubom, či spolkom.
 7. Ako je naznačené v bode 6., činnosť spolkov a klubov a ich rozsah nebude určovať ani primátor, ani poslanci, ale kluby a spolky samotné. Má to železnú logiku. Kto iný, ak nie klub vie čo chce robiť, načo má a o čom sníva. Týmto opatrením sledujem jeden dôležitý cieľ. Chcem dosiahnuť komparatívnu výhodu, ktorá spočíva v spojení  miestnych a mimomestských zdrojov. Čo mám na mysli ilustrujem nasledovným príkladom. Plavecký zväz bude hľadať klub za účelom vytvorenia celoslovenského strediska mládeže. Zväz je schopný zaplatiť dvoch trénerov a metodika. Požaduje však, poskytnutie plavárne v rozsahu dvoch hodín denne.  Poskytnutie plavárne stojí 25 tisíc euro ročne. V meste vyhovujúcu plaváreň máme, mestský plavecký klub má na to, aby takéto stredisko zvládol, požiada o dotáciu vo výške 25 tisíc euro, ktorú na základe štvorročnej zmluvy medzi zväzom a klubom  Takýchto možností je v praxi veľmi veľa. Jedno majú spoločné. Pozdvihnú úroveň, kvalitu, rozsah a možnosti športu , kultúry a umenia, čo je v záujme obyvateľstva mesta. Bez výnimky.

Mesto odkúpi späť pozemok  na ktorom je  umelý futbalový trávnik. Mnoho ľudí nevie, že umelá futbalová plocha je vo vlastníctve súkromných osôb. Túto plochu treba odkúpiť, revitalizovať ju doplniť vhodnou infraštruktúrou.

 

Mesto priprav í výstavbu viacúčelovej športovo kultúrnej krytej haly.  Táto hala by mala byť súčasťou programu 2025. Pôjde o stavbu, kde sa budú môcť  hrať viaceré športy, nielen futbal, ale aj basketbal, hádzaná, volejbal a ostatné halové športy. Okrem športovej činnosti bude možné v hale usporiadať koncerty, spoločenské akcie . Súčasťou haly budú aj parkoviská, kancelárske a obchodné priestory, ubytovacie a reštauračné kapacity a priestory pre realizáciu komunálnych služieb.

 

Navrhovaná koncepcia športu, kultúry a umenia má za cieľ pozdvihnúť spoločenskú úroveň v meste, vytvoriť čo najlepšie podmienky športového vyžitia aktívnych športovcov a umelcov, zvýšiť rozsah a kvalitu voľného času všetkých obyvateľov mesta a v neposlednom rade zachovať a rozvíjať športové a kultúrne tradície nášho národa.

 

 Mnou navrhovanú koncepciu športu, kultúry a umenia považujem za dôležitý  prvok, ktorý má prispieť k naplneniu cieľov Programu 2020 a Programu 2025.

 

 

 

Samospráva spravuje školy na základnom stupni. Má reálne možnosti zmeniť vyučovací systém tak, aby obsahovo zodpovedal prítomnosti a blízkej budúcnosti.

V prípade úspechu vo voľbách prinesiem do základného školstva tieto zmeny:

1.      Začnem diskusný proces s kompetentnými ľuďmi, ktorého cieľom bude definovať a obsahovo naplniť nový systém školského vyučovania

2.      Zorganizujem verejné hlasovanie v otázke nosenia rovnošiat pre žiakov základných škôl

3.      Do vyučovacieho procesu sa zavedú tieto predmety ako povinná výučba:

        finančná gramotnosť

        náuka o spoločnosti

        pôsobenie športových a kultúrnych činností vykonávané žiakmi

        praktické vyučovanie pracovnej výchovy

 

Mladá generácia dnes čelí omnoho zložitejším podmienkam, ako to bolo pred niekoľkými desaťročiami. Základné školy by mali byť tým miestom, kde sa deti a mládež dobre pripraví na pracovný a osobný život.

 

 

 

 

Riešenie statickej dopravy je dôležitou úlohou, pretože áut bude pribúdať a budú zaberať čoraz viac plochy na úkor iných činností a potrieb človeka.

Chcem priamo povedať, že je potrebné vytvoriť a do praxe zaviesť jasné pravidlá v oblasti statickej dopravy v meste. S rastúcim počtom áut je treba zabudnúť na minulosť a pristúpiť k tejto otázke na úrovni požiadaviek doby a dohľadnej budúcnosti.

Návrhy sú rozdelené do dvoch oblastí. 

1.      Automobily rezidentov mesta

2.      Automobily návštevníkov mesta

 Rezidenti mesta sú osoby s trvalým bydliskom v meste, osoby vlastniace bytový, alebo nebytový priestor v meste a osoby, ktoré majú v prenájme bytový, alebo nebytový priestor v meste, bez toho, aby mali v ňom trvalé bydlisko.

 

 Návrhy na  zlepšenie stavu statickej dopravy sú:

 

 

1.      Dôsledne zmapovanie a zosumarizovanie všetkých parkovacích plôch na území mesta a tieto všetky spoplatniť.

2.      Pridelenie jedného parkovacieho miesta pre každý bytový a nebytový priestor definovaný podľa listu vlastníctva a jeho spoplatnenie základnou  ročnou sumou (ZRS).

3.      Zvyšné parkovacie miesta spoplatniť  navýšenou ročnou sumou  (NRS)

4.      Fyzickým  a právnickým , ktoré nemajú  v meste trvalý pobyt účtovať  za parkovné miesto sumu, ktorá sa vypočíta ako súčin ZRS,a lebo NRS a koeficientu vyšším ako 1,0

5.      Pre druhé a ďalšie parkovacie miesto  pridelené na konkrétny bytový, alebo nebytový priestor účtovať sumu ako súčin  ZRS, resp. NRS a koeficientu vo výške viac ako 1,0

6.      Pri bytových domoch ponechať  pre návštevníkov mesta 15 % parkovacích plôch ktoré budú tiež spoplatnené.

7.      Začať realizáciu výstavby podzemných parkovacích miest na sídliskách Brezovec a Banisko a parkovacích domov na sídlisku Bysterec v réžii a vlastníctve mesta

8.      V mestských častiach budovať nové parkovacie miesta klasickou metódou.

9.      Povoľovať nové stavby len vtedy, ak budú obsahovať nové parkovacie miesta priamo v jeho pôdoryse.

10.   Pripraviť a podľa možností začať budovanie záchytných parkovísk na prístupových cestách do mesta smerom od  Ružomberka, Kraľovian  a Oravského Podzámku v réžii a vlastníctve mesta.

11.   Realizovať  nový systém fungovania mestskej dopravy  zameriavajúci sa na zahustenie existujúcich liniek a spojov a vytvorenie nových liniek a spojov  s prechodom na elektrické pohony vozidiel hromadnej dopravy.

12.   Preferovať prepravu bicyklami ( po vybudovaní vnútorného okruhu cyklotrás.

13.   Vyhlásiť verejnú súťaž na podávanie návrhov v oblasti riešenia statickej dopravy v meste a najlepšie  finančne odmeniť.

 

O zavedení konkrétnych opatrení do uvedenej oblasti  vrátane výška spoplatnenia parkovísk, rozhodne verejné hlasovanie. Jeho výsledok budem rešpektovať. Ak navrhované opatrenia, potom všetko ostane pri starom, ale za cenu rastúceho chaosu a neporiadku.

Pri budovaní parkovacích miest na pozemkoch mesta budú z procesu vylúčení súkromní investori, tieto sa budú realizovať v réžii mesta a na jeho ťarchu. Súkromným osobám bude umožnené investovať v tejto oblasti cez MVP.

 

 

 

 

Ľuďom sa staré námestie zdá mŕtve.  V ich pamäti žije ako pulzujúca časť nášho mesta. Boli by radi, keby tom tak bolo aj dnes.

Keď som bol stredoškolák  vozil ma autobus do a zo školy cez naše námestie. Vtedy neexistoval obchvat, dokonca ani cesta na Alejke ešte nebola. Všetka doprava na Ružomberok šla cez toto námestie. Osobná, nákladná aj verejná. Dnes nepredstaviteľné.

Na námestí sa nachádzal obchod so železiarstvom, domácimi potrebami a elektronikou. Dokonca sa tu boli stavebniny.  Mnohí si pamätajú vináreň pod Chočom, vtedy jediný  nočný podnik nielen v meste, ale aj v okrese. Alebo legendárna Žaba, miesto stretnutí našej mladosti. Ako čas šiel, mesto sa rozvíjalo, obchodné a spoločenské aktivity sa presúvali do iných častí mesta. A námestie spoločensky upadalo.  To že námestie dnes vypadá oproti minulosti mŕtvo nie je  náhoda, ale výsledok spoločenských a sociálnych zmien, ktoré sa v meste, ale aj celej spoločnosti odohrali. Jednoducho život nám hovorí, že námestie už nikdy nebude také, ako kedysi, to je zákon času.

Chcem tým povedať, že vývoj nič nezastaví, ani postavenie nášho historického námestia.

To žije aj dnes a som presvedčený, že sa život na námestie dá vrátiť.

Ja navrhujem nasledovné:

1.      Pustiť na námestie v stanovenom čase osobné autá na čas potrebný na nákup, alebo  absolvovanie obeda, či večere. Toto treba prekonzultovať s majiteľmi prevádzok.

2.      Reštauračných a stravovacích kapacít je na námestí dosť. Bolo by smiešne navrhovať, čo majú variť a aké jedlá ponúkať, majitelia to vedia najlepšie. Bol by som za vznik pekárne s ponukou kvalitného pečiva a chleba, kde by sa dal kúpiť počas celého dňa. Tiež by mohla vzniknúť napríklad výrobňa čokolády, či ponuka mliečnych lahôdok a šalátov ako kedysi. Som presvedčený, že v súvislosti s programom MSP ľudia vymyslia aj ďalšie návrhy v tejto oblasti.

3.      V súvislosti s koncepciou športu, kultúry a umenia  je potrebné postaviť na námestí javisko. Na ňom budú predvádzať svoje umenie mestské kultúrne a umelecké spolky, ktoré bude mesto, ako som už spomínal v koncepcii ,podporovať. Sem tam sa to deje aj dnes a má to úspech. Väčšiu aktivitu musia vynaložiť prevádzky a v rámci svojich služieb ponúkať aj kultúrne predstavenia.

4.      Čo najskôr treba zrealizovať otvorenie kina, čo je opatrenie širšieho významu pre obyvateľov mesta.

5.      Na námestí treba postaviť poriadne detské ihrisko, existujúci náznak vôbec nepostačuje.  

       Pre oživenie námestia by mali urobiť niečo aj občania, nielen kritizovať súčasný stav. Treba zmeniť súčasný stav života a viacej ho tráviť s rodinami v meste na prechádzkach, absolvovaním obedov a posedení na námestí. Nikto tomu nebráni, snáď len  zvyky a obyčaje každého z nás. Táto zmena súvisí s potrebou vyšších príjmov a zamedzením odchodu mladých ľudí z mesta. Touto témou sa budem zaoberať v rámci ekonomickej časti svojho volebného programu.

 

 

 

Väčšina ľudí nie je spokojná so súčasnou spoločenskou situáciou. Doba je zrelá na spoločenskú reformu. Nejde pritom o nejakú revolúciu, či naopak o reformu naoko. Spoločnosť potrebuje takú normálnu reformu, ktorá bude reagovať na problémy dneška. V pohybe času je to normálna vec.

Svojím volebným programom takúto reformu na úrovni mesta ponúkam. Nebojujem populizmom ani kupovaním hlasov bonbonierami, či kávami zadarmo, bojujem silou myšlienky.  Naše mesto Dolný Kubín má veľký potenciál. Ak všetci spolu zrealizujeme  potrebnú reformu , mesto čaká skvelá budúcnosť.  Ponúkam nové postupy naprieč spoločenským životom v meste, niektoré z nich sú úplne nové. Treba však povedať, že mnoho vecí, aj keď sú nové, len inak prerozdeľujú už vytvorené zdroje. Ďalej považujem za potrebné poznamenať, že ani výstavba nových bytov, či domov, opatrenia v školstve, fiškálnej politike, životnom prostredí, športe, kultúre, živote na sídliskách a podobne, ešte nezaručujú naplnenie Programu 2020 a Programu 2025.

Hovorí sa, že nielen  chlebom je človek živý. Ale práve ten chlieb je tým, ktorý nielen tvorí základ spokojného života, ale na tomto základe stojí kvalita života jednotlivca a jeho blízkych, či priateľov.

Ak chceme , aby naše mesto bolo tým najlepším miestom na život, je nutné zlepšiť životnú úroveň obyvateľstva, jednoducho povedané, je potrebné zvýšiť mzdy občanov. Je faktom, že malá časť ľudí dosahuje primerané mzdy z titulu svojho pracovného zaradenia, alebo vlastníctva firmy, väčšina ľudí však nie je so svojou mzdou spokojná. Práve nedostačujúci príjem je hlavnou príčinou odchodu našich ľudí do zahraničia, prípadne do iných častí Slovenska.

O vyšší príjem nás kubínčanov sa nepostarajú ani bruselskí úradníci, ani vláda v Bratislave, či inde. Pre ekonomické zákonitosti nie je takáto snaha vyvíjaná ani od samotných firiem. Musíme nájsť niekoho, kto nájde a hlavne zrealizuje reálny spôsob navýšenia príjmov väčšine pracujúcich , ale aj nepracujúcich občanov.

V ekonomickej časti svojho volebného programu vám takýto spôsob ponúkam. Na začiatku volebnej kampane som vám hovoril, že chcem dokázať svoju kompetentnosť. Ak vám nedokážem vysvetliť svoj návrh, žiadna moja kompetencia neexistuje, je len domýšľavosť a márnivosť. Zároveň som presvedčený, že práve pochopenie, či nepochopenie tejto myšlienky verejnosťou ukáže, či občania mesta Dolný Kubín dorástli, alebo nedorástli na realizáciu tak potrebnej reformy.

Mnohí ma varovali, že som nemal tak skoro uverejňovať volebný program, vraj ho budú odpisovať iní kandidáti. Ak chcú , nech odpisujú. Môj návrh v ekonomickej oblasti však neodpíšu. Domnievam sa, že žiaden kandidát nielen v Dolnom Kubíne, ale na celom Slovensku nepríde vo voľbách s takouto, alebo podobnou myšlienkou.

Realizácia návrhu, ktorý vám predložím s určitosťou zvýši životnú obyvateľov mesta a mesta samotného. Odvážim sa tvrdiť, že úspešná realizácia mojej myšlienky bude mať za následok dobehnutie životnej úrovne aká je v štátoch Západnej Európy. Môj zámer vráti do mesta ľudí, ktorí odišli, pritiahne doň kvalitných a pracovitých jedincov z iných častí našej krajiny a zahraničia. Myšlienka nie je len pre mladých, ale aj pre starších, ľudia dospievajú v rôznom veku a nikdy nie je neskoro realizovať myšlienky, ktoré niekto  dlho nosí v hlave, a z rôznych príčin ich ešte nezrealizoval. Myšlienka je vhodná dokonca aj pre dôchodcov. V podstate ide o jednoduchú myšlienku, ktorú vám chcem postupne vysvetliť.

Základom myšlienky je zakladanie mestských podnikov. Chcem dopredu upozorniť, že nejde o sociálne, ani socialistické podniky. Ide o plnohodnotné firmy, budú vo vlastníctve samosprávy a budú ich riadiť, či v nich pracovať naši občania. Dokonca budú tvoriť aj zisk, resp. bude to ich cieľom. Sila myšlienky spočíva v inom rozdelení zisku, ako j e to u klasických firiem. Ak budem vo voľbách úspešný, na založenie takýchto firiem vynaloží samospráva mesta v nasledujúco volebnom období 7,5 milióna euro. Som však presvedčený, že táto suma bude vzhľadom na situáciu v Európe ďaleko vyššia, rádovo v desiatkach miliónoch euro. To však nie je v tejto chvíli to hlavné.

Mnohí sa budú z toho , čo som navrhol , smiať. To je normálne, ale reakcia týchto ľudí bude prameniť z ich nevedomosti. Často počúvam, že ľudia sú hlúpi, ale ja s tým nesúhlasím. Ľudia len nemajú vedomosť, alebo ak chcete informácie, treba im vysvetliť silu myšlienky každého nápadu. A to chcem spraviť. Viem, že ma mnohí považujú za haraburdu, ale tí istí predpovedali krach kubínskeho furbalu, ktorý riadim a hľa on funguje čoraz lepšie.

Veľmi mi záleží, aby som vám dokázal vysvetliť môj návrh tak, aby ste ho pochopili. Som netrpezlivý a zvedavý, či moja myšlienka niekoho osloví.

V tejto veci som zvolil nasledovný postup. Najprv vám predložím niekoľko konkrétnych návrhov fungovania mestských podnikov ako si to predstavujem ja. V druhom kroku plánujem usporiadať stretnutie s občanmi, kde chcem na reálnych číslach a príkladoch objasniť silu myšlienky môjho návrhu . A tiež technológiu, ktorou chcem dosiahnuť, aby životná úroveň v meste stúpla na úroveň oblastí do ktorých odchádzajú naši občania.

S cieľom, aby sa mesto Dolný Kubín stalo tým najlepším miestom na život.

 

 

 

Pri prechádzkách okolím nášho mesta je zrejmý úpadok kvality lesov. Aby sa zlepšila  situácia a mesto malo krajšiu prírodu s prirodzeným prostredím ,v rámci programu  Program 2020, sa plánuje výsadba stotisíc stromov v intraviláne a extraviláne nášho mesta.

Plán výsadby stromov vypracuje záhradník mesta, odborník na to určený.

Stromy budú vysádzať:

1.       Žiaci základných škôl na území mesta

2.       Členovia športových a kultúrnych ustanovizní, ktoré budú prijímateľmi dotácií s mestského rozpočtu

3.       Zamestnanci mestského úradu

4.       Nezamestnaní občania

5.       Pracovníci technických služieb mesta

6.       Pracovníci podieľajúci sa na aktivačných prácach

7.       Primátor mesta

Predpokladané náklady na realizáciu plánujem vo výške približne okolo 30 000 euro ročne a budú hradené z rozpočtu mesta Dolný Kubín.

 

 

Obyvatelia Dolného Kubína sú v prevažnej väčšine nespokojní s výkonom samosprávy a jej orgánov . Jej neefektívny výkon funkcie pociťujú na vlastných skúsenostiach. Aby sa splnili ciele Programu 2020 a Programu 2025, treba v samospráve zaviesť nové metódy riadenia a stimulácie.

Obyvatelia budú mať priamy vplyv na hodnotenie výkonu samosprávy. V prípade, že  ak budem v o voľbách úspešný, zavediem hodnotenie samosprávy občanmi mesta.

Občania budú prostredníctvom verejného hlasovania bodovať svoju spokojnosť s prácou samosprávy.

Dvakrát ročne bude vyhlásené verejné hlasovanie, kde občania budú bodovať výkon samosprávy v rámci desaťbodovej stupnice od 1 po 10. Výsledok sa určí ako aritmetický priemer.

Mesačná mzda zamestnanca bude vyplácaná vo výške 80 percent dohodnutej mzdy. Dvadsať percent bude viazaných na výsledky verejného hlasovania.

Príklad:

Zamestnanec má hrubý príjem 1000 eur. Počas roka mu bude vyplácaná suma 800 euro. Aritmetický priemer výsledku verejného hlasovania bude 85. Zamestnancovi sa doplatí suma 170 euro ((1000-800)  x 0,85).

Takým istým spôsobom budú občania hodnotiť prácu primátora s tým rozdielom, že na výsledky verejného hlasovania bude viazaných 50 percent platu primátora.

Tento spôsob hodnotenia práce samosprávy prinesie oveľa vyššiu efektívnosť a kvalitu práce zamestnancov úradu, ako je tomu dnes.

 

V prípade úspechu vo voľbách zavediem uvedený systém hodnotenia zamestnancov mestského úradu.

Motto:

 

Právo na strane jednej a povinnosť na strane druhej tvoria  skutočnú demokraciu. Povinnosť bez práva je diktatúra, právo bez povinnosti je anarchia.

 

Základnými cieľmi Programu 2020 a Programu 2025 ( ďalej len P20  a P25) je dosiahnutie počtu obyvateľov na úrovni dvadsať, resp. 25 tisíc ľudí. Aj keď to mnohí budú považovať za chiméru, je to reálny cieľ.  Dosiahnutie plánovaných počtov obyvateľstva je však podmienené zavedením skutočnej demokracie do života ľudí. Navýšenie počtu obyvateľstva si nepredstavujem ich výrobou a ich umiestnením do nejakého oploteného priestoru

Zavedenie skutočnej demokracie do života mesta je ťažká úloha a vyžaduje dlhodobú koncepčnú  prácu a nekompromisné zmeny v živote spoločnosti mesta.

 

Demokratická spoločnosť  je taká spoločnosť, kde každý  jednotlivec môže slobodne uplatniť svoje schopnosti.  V demokratickej spoločnosti zároveň každý jednotlivec rešpektuje záujmy  celej spoločnosti. Právo na strane jednej, povinnosť na strane druhej.

 

Keď sa pozrieme na praktický život dnes, vidíme, že tomu nie je v súlade s napísaným.  Všetci hovoria o ľudských právach,  výraz  „ ľudská povinnosť“ nielenže sa nepoužíva, ale dokonca znie prinajmenšom čudne. Výsledkom je anarchia spoločenského života, ktorá pomaly a nepretržite rastie. Vyrúbané lesy a ničenie prírody, rozkrádanie verejných zdrojov, súdny systém, momentálna situácia v poľnohospodárstve  a podobne sú len náhodilé oblasti vybraté z tisícov , kde sa anarchia nachádza v plnej sile.

 

P20 a P25 je pokus zaviesť do života mesta demokraciu v praxi. Zámerom je vytvoriť predpoklady na to, aby jednotlivec spojený so spoločnosťou mohol uplatniť svoje schopnosti v prospech seba a rodiny a svojou činnosťou prispel ku spoločenskému blahu. Demokracia na jednej strane vytvára priestor pre pozitívnu aktivitu  všetkých ľudí, na strane druhej ho robí zodpovedným za jeho skutky so všetkými dôsledkami.

 

Základným nástrojom demokratizácie života v meste bude verejné hlasovanie. Občan má právo vyjadriť svoj názor na veci verejné, samospráva má povinnosť sa týmto názorom riadiť. Samospráva má právo riadiť veci verejné v záujme spoločnosti, občan má povinnosť  ciele vecí verejných napĺňať tvorivou činnosťou.

 

Nech by som písal o demokracii akokoľvek, bez ekonomických istôt jednotlivca, rodín a všetkých občanov by to boli len ničotné reči. Z tohto dôvodu bude budovanie Mestských spoločných podnikov dôležitým nástrojom zavedenia skutočnej demokracie do života v meste.

 

Ak sa podarí samospráve mesta zaviesť demokraciu na všetkých úrovniach života mesta tak, ako to vyjadrujú P20 a P25, mesto zažije prudký ekonomicko –  sociálny rozvoj. Stane sa magnetom pre ľudí z iných častí Slovenska, vrátia sa mladí ľudia, ktorí sa v meste narodili, ale z rôznych dôvodov z   neho odišli. Vytvoria sa predpoklady pre získanie talentov, ktorí svojou prácou prispejú ku skvalitneniu života všetkých ľudí vo všetkých oblastiach života. V takto vytvorenom prostredí fungujúcej demokracie získajú ľudia pocit istoty a vidinu perspektívneho života, čo sa prejaví v pôrodnosti.

 

Ako ekonóm  a sociológ ( sám sebe si želám, aby som ním skutočne bol) verím v spoločenský rozum a viem, že v meste je veľa rozumných ľudí, ktorí si želajú skutočnú demokratizáciu, čakajú na vytvorenie predpokladov jej zavedenia v živote mesta. O tom sú P20 a P25.

 

O P20 a P25 hovorím ako o programoch a cieľoch, ktoré obsahujú. V skutočnosti sú to len dve ohnivká v reťazení času. Ohnivká, ktoré prispejú ku dobrej ceste nášho mesta časom. Ako je čas nekonečný aj táto cesta je tak isto nekonečná. Čas determizuje konanie a život spoločnosti, nie naopak. Z tohoto prostého dôvodu nie sú P20 a P25 dogmy, naopak môžu sa pružne meniť a dopĺňať podľa situácie, ktorá sa v čase mení.

 

 

Ciele a nástroje na ich splnenie ktoré sú obsiahnuté v P20 a P25 sú jedna vec. Vypracovanie takýchto plánov je nutná, ale rozhodne nie postačujúca podmienka pre rozvoj mesta. Oveľa významnejšou nutnosťou je aktivácia ľudí vo verejnom živote. Inak sa forma P20 a P25 nenaplní obsahom.