Volebný program

Mnoho obyvateľov  nie je spokojných s verejným životom v meste. Aj napriek relatívne dobrej ekonomickej situácii v meste mnoho mladých ľudí z neho odchádza hľadať životné šťastie  do iných častí sveta. Mnoho živiteľov rodín opúšťa kvôli zdroju obživy svoje rodiny, čo ich následne ťažko deformuje. Mnohým ľuďom vadí tiež stav súčasnej spoločnosti.

Do volebnej kampane vstupujem s predstavou  zmeniť  na tomto stave čo najviac. Pokúsim sa načrtnúť metódy a spôsoby, akým dosiahnuť vyriešenie problémov, ktoré pociťujeme v našom meste.

Do volebného súťaženia vstupujem s dvoma programami. Prvým je Program 2020 (P20) a druhým Program 2025 (P25) . Čísla v názvoch programov predstavujú roky, ktoré čoskoro prídu. Cieľom Programu 2020 je, aby vo volebnom období 2019-2022 dosiahlo mesto 20 000 obyvateľov a Program 2025 je o dosiahnutí počtu 25 000 obyvateľov mesta vo volebnom období 2023-2027.

Predtým, ako vám o týchto programoch niečo poviem , pripomeniem vám, že som azda jediný človek v meste, ktorý už verejné programy v meste realizoval. Prvým z takýchto programov realizoval bol program 100 dní, ktorý predstavoval výstavbu plynových kotolní na sídlisku Banisko, ale aj inde v meste. Druhým programom bol Program 500 dní, ktorý som realizoval ako riaditeľ Tehosu v rokoch 2005-2006 výstavbou nového systému vykurovania v meste. Čas, ten objektívny sudca, ocenil  tieto projekty ako úspešné a pomohli všetkým ľuďom . Aj tým , ktorých sa to týkalo, aj tým ostatným, ktorí v meste žijú. Tak prečo niečo, čo fungovalo v minulosti, neskúsiť opäť. Skúsiť to tou istou metódou, pritom využiť životné skúsenosti, aby to dopadlo ešte lepšie.

Ciele P20a P25 sú reálne.  Rozhodne to nebude ľahké. Naopak. Bude to veľmi ťažké. Ich splnenie  bezpodmienečne vyžaduje občiansku angažovanosť vo veciach verejných, posilnenie demokratizácie verejného života a múdre rozhodnutia samosprávy. Na toto všetko občania Dolného Kubína máte. Splnenie cieľov P20 a P25  počíta s hlbokými zmenami v oblasti ekonomického, sociálneho a spoločenského života v meste.  Inak povedané :  pre splnenie cieľov P20 a P25 je potrebné v meste realizovať zásadnú reformu.  Reforma nespočíva vo zvolení iného človeka na post primátora, ale v novom myslení.  Reforma vyžaduje zaviesť nové metódy a spôsoby spravovania vecí verejných. A najhlavnejší  zmena spočíva v inom prístupe ľudí  k verejnému životu  v meste , voči sebe nevynímajúc. Čo mám na mysli, o čom vlastne hovorím?

O tom bude môj volebný program.

Ciele programov 2020 a 2025 je možné splniť len za predpokladu, že obyvateľstvo sa aktívne zapojí do verejného života v meste. Aby táto, na prvý pohľad nepredstaviteľná situácia nastala, je potrebné ľuďom vytvoriť takú situáciu, aby neboli dôležití len v deň volieb ,ale každý deň života mesta. Nijaké sľuby nepomôžu, treba konať. Bez aktívnych ľudí sú mnou navrhované programy P2020 a P2025 nerealizovateľné.

Spôsob, ktorý s istotou nastolí situáciu, že ľudia sa budú zapájať do verejného života je zavedenie verejného hlasovania do komunálnej politiky. Verejné hlasovanie bude   chrbtovou kosťou politického systému v meste Dolný Kubín. Zavedenie verejného hlasovania   bude základom pre realizáciu hlbokých systémových zmien v meste.

Zavediem inštitút verejného hlasovania do bežného politického a spoločenského života v meste Dolný Kubín

Verejné hlasovanie  som už v Dolnom Kubíne realizoval 2 krát. Prvýkrát pri výstavbe domových kotolní  v roku 2004, kedy sami ľudia rozhodli o ich výstavbe. Druhýkrát to bolo po nástupe do funkcie konateľa Tehosu, kedy ľudia vybrali, akým spôsobom sa bude vytvárať tepelný systém v meste. Ľuďom som oznámil, že stávajúci systém je v havarijnom stave a majú na výber buď výstavbu domových kotolní na čo som im predložil hotový projekt, ktorý som predtým vypracoval, alebo vybudovanie nového systému centrálneho vykurovania. 77 percent ľudí hlasovalo za centrálne vykurovanie a ja som to rešpektoval, nehľadiac na svoj názor, zámery a finančné náklady, ktoré som vynaložil z vlastného vrecka.  Teda nie moja osoba otočila od blokových kotolní, ako mi to mnohí vyčítajú, ale ľudia rozhodli o centrálnom systéme vykurovania. Ako ľudia rozhodli, tak som konal a snažil som sa o čo najlepší výsledok. Čas vyhodnotil moju snahu ako zmysluplnú.

Verejné hlasovanie možno zaviesť do života v meste okamžite. Nič tomu nebráni. Aj keď v právnom systéme nášho štátu nie je výsledok verejného hlasovania pre samosprávu záväzný,  jeho výsledky budem vždy rešpektovať.

Ak budem zvolený,  budem bez výhrad rešpektovať výsledky verejného hlasovania.

Verejné hlasovanie sa bude vyhlasovať pri nasledovných prípadoch:

          pri schvaľovaní rozpočtu mesta

          pri kúpe a predaji majetku mesta

          pri zmluvách o úvere pre mesto

Ak bude samospráva nútená predkladať verejnosti  podklady k horeuvedeným skutočnostiam, bude musieť pripraviť podklady a zdôvodnenia na oveľa vyššej úrovni, ako doteraz a s vyššou zodpovednosťou, čo prinesie tlak na pracovníkov samosprávy, aby predkladali dokumenty oveľa profesionálnejšie  ako je tomu dnes. Na druhej strane sa ľudia budú viac zaujímať o tieto veci a budú cítiť oveľa väčšiu zodpovednosť, ako je tomu dnes.

Ďalej sa bude  verejné hlasovanie vyhlasovať aj na úrovni mestských častí, keď o to ľudia požiadajú. Ak by referendum fungovalo dnes, pozemková reforma v Kňažej by už  bola dávno vyriešená.

Na platnosť verejného hlasovania nebude treba žiadne minimálne množstvo hlasov. Kto bude chcieť hlasovať, ten bude, komu to bude jedno, hlasovania sa nebude musieť zúčastniť.  Verejné hlasovanie bude vždy platné.  Aj keby bolo  aktívnych ľudí  len 100,  považujem za dôležité, aby svoju aktivitu mohli preukázať a neboli zablokovaní  tými občanmi, ktorým je to jedno. Tí môžu pokojne ostať pri krčmových rečiach.

Aby bolo verejné hlasovanie efektívne a ľudia nehlasovali ako v Športke, bude samospráva vo veci   otázok  verejného  hlasovania organizovať  metodické dni, kde sa budú môcť poverení ľudia  oboznámiť s podkladmi a vyjasniť si  otázku, ktorá bude predmetom referenda  tak, aby mohli hlasovať čo najobjektívnejšie. Aby na úrad nechodili stovky ľudí, budú sa týchto metodických dní zúčastňovať  títo poverení ľudia:

          predsedovia bytových spoločenstiev

          zástupcovia jednotlivých ulíc, zvolení ich občanmi.

V prípade  predsedov bytových spoločenstiev, bude možné, aby títo hlasovali za celú bytovku, ak  k tomu ich obyvatelia dajú súhlas.

Na realizáciu konkrétneho verejného hlasovania  bude stačiť, aby sa občan mesta zaregistroval na mestskom úrade, kde dostane kód, ktorým sa prihlási do elektronického systému a bude môcť hlasovať z ktoréhokoľvek miesta na Zemi, stačí, aby mal prístup na internet.

Od  nástroja  verejné hlasovanie očakávam:

          zapojenie občanov do verejného života

          odstránenie korupcie

          efektívne riadenie vecí verejných v meste

          prudký rozvoj mesta vo všetkých oblastiach

          vytvorenie silných komunitných vzťahov.

          zvýšenie životnej úrovne

Na začiatku som sľúbil, že ponúknem systémové zmeny. Verejné hlasovanie zasiahne všetky oblasti verejného života. Bude novým politickým nástrojom účasti ľudí na riadení mesta počas celého volebného obdobia, nielen v deň volieb. Bude sa tiahnuť životom samosprávy, ako červená niť, bude chrbtovou kosťou politiky v meste.  Dôkaz o tomto tvrdení predložím v ďalších bodoch môjho volebného programu.

Pre systémový rozvoj mesta  ako perspektívneho miesta na život v podmienkach 21. storočia je potrebné vypracovať špičkový územný plán.

Aby sa splnili ciele P2020 a P2025  je nutné, aby sa sme naplánovali, ako sa bude mesto vyvíjať až do horizontu rokov 2040-2050. Je treba jasne stanoviť, kde budú nové obytné zóny, oblasti s priemyselnou zástavbou , poľnohospodárska a lesná činnosť. A hlavne jednoznačne určiť polohu druh  a smer dopravných tepien, ktoré nás budú spájať s okolitým svetom a ich napojenie na vnútorný dopravný systém mesta. O tejto dôležitej otázke sa doteraz len veľa hovorilo a nič neurobilo. Je veľmi dôležité tento stav okamžite a rázne zmeniť.

Takéto ponímanie celej  záležitosti vnucuje aj spôsob, akým sa má nový územný plán vypracovať. Treba tak učiniť na dvoch úrovniach.

Prvá  úroveň je vypracovanie územného plánu celej oblasti od  Jasenovej po Oravský Podzámok, od  Malatinej  po Párnicu. Toto bude realizované v spolupráci so samosprávami dotknutých obcí, kde Dolný Kubín bude hrať úlohu lídra.

Druhá úroveň vypracovania nového územného plánu je zhotovenie územného plánu pre samotný Dolný Kubín. Je logické, že rozvoj Dolného Kubíne musí byť zasadený do komplexného rozvoja  celej oblasti Dolnej Oravy a nie naopak. Totiž na rozvoji celej oblasti získa nielen samotná oblasť so všetkými  dotknutými obcami, ale aj  naše mesto.  Z tohto dôvodu vidím veľkú perspektívu spolupráce a úspech tohto prístupu a zámeru.

Na vypracovanie uvedených dokumentov zostavím vysoko odbornú komisiu z tých najschopnejších ľudí z mesta, doplnenú o najlepších odborníkov v danej oblasti.. Komisia dostane za úlohu nadviazať kontakty so štátnymi orgánmi, ktoré majú v popise práce rozvoj území, výstavbu infraštruktúry a dopravných stavieb.

   Nový územný plán bude základným dokumentom pre rozvoj mesta v nasledovných desaťročiach.

V prípade úspechu vo voľbách sa zaväzujem k vypracovaniu nového územného plánu pre naše mesto tak, ako som to načrtol vyššie.

 

Aby sa splnil hlavný cieľ Programu 2020, ktorým je dosiahnutie 20 000 obyvateľov mesta, je nutné postaviť nové byty a domy. Potrebujeme približne 800 nových bytových jednotiek.

Z tohto dôvodu pristúpi samospráva vo volebnom období 2018-2022 k výstavbe 300 nájomnýchbytov a vytvoreniu stavebných parciel pre 500 domov.

Nájomné byty sú pre mladé rodiny jedným z najdôležitejších parametrov ich existencie a fungovania.Už keď začínala éra hypoték som bol toho názoru, že táto cesta nie je vhodná. Aby sa romantická láska medzi dvoma ľuďmi premenila na pevné puto života, aby vznikla skutočná rodina s deťmi,nesmie byť manželstvo a partnerstvo zaťažované dlhodobými a stresujúcimi skutočnosťami, pričom finančná záťaž, medzi také patrí. Nájomné byty budú slúžiť pre mladé rodiny a vôbec pre mladých ľudí a pomáhať im pri štarte do vlastného života. Aby sa mohli sústrediť na pracovný rast a vznik rodiny. Keď sa takejto rodine začne dariť a finančná situácia sa im zlepší, potom nech si postavia, alebo kúpia trebárs kaštieľ.

Stavebné parcely pre rodinné domy predstavujú pozemky s inžinierskymi sieťami, prístupovými cestami a zázemím. Súčasná chaotická výstavba v meste tu dom, tam dva domy, musí skončiť. Prináša to chaos a neschopnosť efektívne vykonávať verejné služby, akými sú napr. údržba ciest, zber komunálneho odpadu a pod. O pozitívnom urbanizme ani nehovoriac.

Byty a domy budú stavať kubínske firmy. Otvorí sa im tak možnosť ukázať, čo dokážu. Viem, že na to majú, už som sa o tom presvedčil. Kubínske firmy budú mať prednosť, lebo je to v záujme mesta  a jeho obyvateľov. Po všetkých stránkach, ktoré tu nebudem teraz rozoberať. Pred rekonštrukciou Tehosu, ani po ňom sa kubínske firmy, až na výnimky nezúčastňovali výstavby v meste. Čudujte sa, počas môjho pôsobenia v Tehose to šlo. Len akosi si to nikto nevšimol. Mám silný pocit a nielen ten, mám skúsenosti, že si to nevšimli ani samotné firmy.

Pomer počtov bytov a domov nemusí byť určený tak, ako ho navrhujem. Ak život ukáže, že ľudia chcú viac bytov a menej domov, alebo opačne, plán sa tomuto želaniu prispôsobí.

Popri bytovej výstavbe sa bude, čo je logické, realizovať aj výstavba občianskej vybavenosti o čom budem hovoriť v iných bodoch volebného programu.

Poviete, že mesto nemá pozemky na takúto výstavbu. Mesto tieto pozemky kúpi. Mám vyhliadnuté konkrétne lokality na tento účel, ale nie som až tak kompetentný, aby som to určil sám, preto nemá zmysel ich menovať. Tieto lokality budú konkretizované v novom územnom pláne, ktorý som už spomínal a definitívne rozhodnutie padne v referende, ktoré za týmto účelom prebehne. Ľudí sa spýtame, či súhlasia s navrhovaným riešením, či súhlasia, aby ich mesto v budúcnosti vypadalo tak, ako to bude konkrétny návrh určovať a popisovať. Áno , referendum zasiahne aj do tejto, mimoriadne dôležitej oblasti života v meste. Veď som sľúbil, že ľudia budú mať možnosť zúčastňovať sa verejného života v meste permanentne a stále.

 Vždy čo som sľúbil, som aj splnil.

Pre splnenie hlavného cieľa Programu 2020 je potrebné podporiť viacerými spôsobmi rodiny so školopovinnými deťmi.

Novým finančným nástrojom podpory bude vyplácanie  prídavkov na druhé a tretie dieťa v rodine. Rodina, resp. opatrovateľ dieťaťa dostane na druhé dieťa v rodine 15 euro mesačne a na tretie dieťa 20 euro mesačne. Podpora sa bude vzťahovať na deti od narodenia až po dovŕšenie 15 roka života, resp. do ukončenia základnej školskej dochádzky.

Aby rodičom, resp. opatrovateľovi dieťaťa vznikol nárok na rodinné príplatky bude musieť splniť tieto podmienky:

 • rodičia, resp. opatrovateľ bude musieť mať stále bydlisko na adrese v meste Dolný Kubín
 • dieťa bude navštevovať predškolské zariadenie, alebo základnú školu na území mesta
 • aspoň jeden z rodičov bude mať uzavretý platný pracovný pomer, zabezpečujúci stály príjem, výnimku budú tvoriť osamelé matky, alebo otcovia samoživitelia.
 • rodičia, alebo opatrovatelia detí sa budú o nich dostatočne starať.
 • dieťa bude absolvovať podmienky miestnej spoločenskej činnosti detí a mládeže ( viď Koncepcia športu, kultúry a umenia).

Rodiny, ktoré budú mať viac ako tri deti budú podporované individuálne.

Predpokladané náklady na financovanie tohto nástroja sa plánujú vo výške 600 až 700 tisíc euro ročne. Táto položka bude súčasťou rozpočtu mesta Dolný Kubín.

Podpora mladých rodín bude okrem toho realizovaná:

 • existenciou nájomných bytov s primeraným nájomným
 • kvalitnými predškolskými zariadeniami
 • moderným vyučovacím školstvom
 • širokou škálou realizácie mimoškolského života detí a rodín
 • pozitívnou diskrimináciou pri získavaní pracovných miest pre rodičov a živiteľov rodín.

Po započítaní sumy rodinných prídavkov a ušetrení poplatkov za návštevu krúžkov v rámci miestnej spoločenskej činnosti detí a mládeže môže rodina s troma deťmi  získať do rodinného rozpočtu sumu 900 euro, čo je suma, ktorá dnes stačí na pokrytie elektrickej energie a tepla pre bežný  trojizbový byt v meste.

Zvýšenie pôrodnosti  a nárast počtu detí v meste bude hlavný zdroj zvýšenia počtu obyvateľov , čím sa splní hlavný cieľ Programu 2020 , teda dosiahnutie počtu 20 000 obyvateľov Dolného Kubína.

Realizácia občianskej vybavenosti

   Zvýšenie životnej úrovne obyvateľov mesta bude podporované aj výstavou občianskej vybavenosti v meste. Program 2020 a Program 2025 plánujú novú výstavbu občianskej vybavenosti vo dvoch etapách:

 

Prvá etapa roky 2019-2022 (súčasť Programu 2020)

 

 1. Výstavba mestskej tržnice
 2. Výstavba domova dôchodcov s kapacitou 250 miest
 3. Odkúpenie plochy ihriska s umelým povrchom a jeho revitalizácia
 4. Výstavba detského domova s dôrazom na systém profesionálneho rodičovstva.
 5. Výstavba cyklotrás v rámci vnútorného mestského okruhu s napojením na vonkajšie terminály cyklotrás. Vnútorný okruh cyklotrás predstavuje systém, ktorý bude spájať jednotlivé mestské časti. Vonkajšie terminály sú body, ktoré spoja mestské cyklotrasy so smermi na Oravský Podzámok, Ružomberok a Párnicu.  Trasy mestských cyklotrás a body terminálov určí nový územný plán.
 6. Vybudovanie letného kúpaliska pri Aquarelaxe
 7. Modernizácia plochy letného štadióna s vybudovaním atletickej dráhy
 8. Modernizácia synagógy podľa vypracovaného plánu
 9. Modernizácia kultúrneho strediska na Bysterci
 10. Modernizácia mestských komunikácií, chodníkov a sietí
 11. Vypracovanie projektovej dokumentácie podzemných parkovísk na Brezovci a Banisku a parkovacích domov v Starom meste a Bysterci.
 12. Vypracovanie projektovej dokumentácie na športovo spoločenskú halu
 13. Vypracovanie projektovej dokumentácie na záchytné parkoviská na Bysterci a Starom meste jedno od Ružomberka a druhé od Oravského Podzámku, tretie od Kraľovian

 

Druhá etapa roky 2023-2027 ( súčasť Programu 2025)

 

 1. Vybudovanie krytej športovo- spoločenskej haly
 2. Budovanie novej mestskej štvrte pre 4-5 tisíc obyvateľov
 3. Budovanie záchytných parkovísk : 1x od Ružomberka, 1x od Oravského Podzámku, 1x od Kraľovian
 4. Budovanie podzemných parkovísk a parkovacích domov na sídliskách
 5. Zavedenie elektrifikácie mestskej hromadnej dopravy a taxislužby
 6. Kompletizácia vnútorného systému mestských cyklotrás a ich napojenie na vonkajšie terminály cyklotrás
 7. Vybudovanie mestských záhrad
 8. Budovanie elektrických nabíjacích staníc
 9. Vybudovanie mestského systému elektrifikácie založenej výlučne na obnoviteľných zdrojoch energie
 10. Budovanie MVP v súlade s požiadavkami doby
 11. Postupné zavádzanie systému zdieľanej ekonomiky v procese mestského života
 12. Príprava projektov pre roky 2028-2032

 

Obe etapy, hoci sú oddelené tvoria spolu celok a ovplyvňujú sa. Podstatnou črtou Programu 2020 a Programu 2025 je ich pružnosť a prispôsobenie sa ekonomicko- sociálnym podmienkam v dobe, v ktorej sa budú realizovať. Základný cieľ však ostáva nezmenený. Je ním zlepšenie podmienok života v meste na čo najvyššiu úroveň v prospech všetkých obyvateľov mesta.